داروسازی پارس حیان، تولید کننده برتر به انتخاب انجمن داروسازان ایران

ارزیابی ژل آزالئیک اسید

ارزیابی کارایی و ایمنی ژل آزالئیک اسید ۱۵ درصد در مقایسه با ژل آداپالن 0.1 درصد در درمان و نگهداری آکنه

خانم های بزرگسال

تاریخچه
افزایش انواع آکنه مقاوم به درمان یا عود کننده در خانم ها پس از دوران نوجوانی نیاز به راهکارهای درمانی ایمن و موثر را برای این بیماری را ضروری کرده است.

اهداف مطالعه
ارزیابی و مقایسه ژل آزالئیک اسید ۱۵ درصد با ژل آداپالن 0.1 % در طی دوره ۹ ماهه(۳ ماه درمان و ۶ ماه درمان نگهدارنده) انجام شده است.

روش کار

بطور کلی ۵۵ خانم ۱۸ تا ۴۵ ساله مبتلا به آکنه بزرگسالان در این تحقیق تصادفی محقق کور به سه گروه تقسیم شدند:

گروه اول
ژل آزالئیک اسید دو بار در روز به مدت ۹ ماه(۳ ماه درمان و ۶ ماه درمان نگهدارنده) در ۱۷ بیمار بررسی شد.

گروه دوم
ژل آزالئیک اسید در ۱۹ بیمار به مدت ۳ ماه فاز درمانی بدون ادامه درمان در فاز نگهداری انجام شد‌.

گروه سوم
ژل آداپالن یک بار در ۱۹ بیمار به مدت ۹ ماه (۳ ماه درمان و ۶ ماه درمان نگهدارنده) بررسی شد‌.

پارامترهایی زیر ارزیابی شدند:
کارایی و عوامل مربوط به بیمار

نتایج
کاهش تعداد ضایعات آکنه ای، و شدت آن به طور قابل توجهی با مقایسه فاز درمانی بین سه گروه کاهش یافت، در حالی که خشکی و پوسته ریزی در گروه آزالئیک نسبت به گروه آداپالن به طور قابل توجهی کمتر بود

در طی درمان نگهدارنده گروه آزالئیک اسید ۹ ماهه نسبت به آزالئیک اسید ۳ ماهه در کنترل ضایعات التهابی و کل ضایعات در هفته بیست و چهارم ارجح تر بوده است. از هفته ۱۲ تا هفته ۳۶ یک افزایش نسبی خفیفی در ضایعات آکنه ای در تمام گروه ها مشاهده شد‌ در گروه آزالئیک اسید ۳ ماهه بیشتر از گروه آزالئیک اسید ۹ ماهه افزایش ضایعات آکنه ای ۲۳/۱ درصد بوده است در حالی که تفاوت واگرایی در کل ضایعات حدود ۳۰/۸ درصد بوده است.

نتایج هیچ تفاوت قابل توجهی بین آژالئیک اسید ۹ ماهه با آداپالن ۹ ماهه مشاهده نشد. تاثیرگروه آزالئیک اسید ۹ ماهه از گروه آداپالن در کنترل ضایعات آکنه های التهابی مشابه بوده است.

بحث و نتیجه گیری
ژل آژالئیک اسید ۱۵ درصد درمانی ایمن و موثر و نیز به عنوان درمان نگهدارنده برای خانم های بزرگسال مبتلا به آکنه است، و کارایی برابر با از ژل آداپالن ۰/۱ درصد در کنترل آکنه التهابی داشته است. همچنین عوارض جانبی آن خشکی و پوسته ریزی کمتر از آداپالن بوده است.